Källor och litteratur

Otryckta källor

Kårsdragets arkiv, Trädgårdsvillan

Stockholms Stadsarkiv

Access databas

Intervjuer

Övrigt

Tryckta källor

Tidningar och tidskrifter

Övrigt

Litteratur