1981-88

Medlemmarna

Perioden inleds med att 7 medlemmar slutar i orkestern och 5 nya blir invalda 1981, sedan är medlemsomsättningen ganska måttlig. Då drygt 15 medlemmar från femtio- och sextiotalet fortfarande är aktiva under den här perioden blir medelåldern i orkestern hög och förhållandevis få av medlemmarna är studenter. I genomsnitt åtta kvinnor är aktiva samtidigt i orkestern under den här tiden. Under verksamhetsåret 1983-84 väljs för andra gången en icke spelande klubbmästare i form av klubbmästeriets värdinna Ewa Ericsson. Sedan dess har klubbmästaren alltid rekryterats ur klubbmästeriet. 37

Verksamheten

Under åttiotalet försökte man rida vidare på framgångsvågen från slutet av sjuttiotalet samtidigt som en del förändringar sker i verksamheten. Några traditioner från de första åren dör ut under den här perioden, bl.a. de årliga Åbo-resorna och samarbetet med Eric Petterssons Musikinstrument AB. Man byter också lokaler, från att sedan starten ha hållit till i det gamla kårhuset och det så kallade Rucklet 38 på Holländargatan flyttar verksamheten under den här perioden till Allhuset och Trädgårdsvillan vid Frescati. Övrigt som bör nämnas är att ett sponsor avtal slöts med Trygg Hansa 1984 och att två nya skivor spelades in under perioden, bl.a. den första CD-skivan 1988. Det var också under den här tiden som Kårsdraget började använda elektriska instrument, t.ex. elbas. 39

Redan i slutet på sjuttiotalet började man märka att intresset bland de yngre genera-tionerna minskade för studentorkestermusiken. På åttiotalet förstärktes denna trend. Detta berodde antagligen på att de nya musikstilar som uppstod gjorde ungdomen fördomsfull mot blåsmusik. Även intresset från studentkårens sida minskade och relationen kom allt mer att bara gå ut på att Kårsdraget hyr lokal av kåren som man sedan betalar genom spelningar. Bland de äldre generationerna hade Kårsdraget dock fortfarande många trogna fans och man led i regel ingen brist på spelningar. Ekonomin var dock ganska ansträngd under stora delar av åttiotalet. 40